Målstyring i produktionsceller

Målstyring i produktionsceller

Er dine KPI’er kontraproduktive i forhold til optimering af Lean adfærd? Få inspiration til, hvordan du håndterer øget automatisering og optimering af medarbejderressourcer

Kim Sundtoft Hald

Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School
Lektor
; 03.04.14    : 09:46
Er dine KPI’er kontraproduktive i forhold til optimering af Lean adfærd? Få inspiration til, hvordan du håndterer øget automatisering og optimering af medarbejderressourcer

Har din virksomhed forsøgt sig med Lean? Har du et ønske om at gøre din virksomhed mere Lean? Så er det afgørende at tænke i hvordan du vil understøtte dette gennem anvendelse af målstyring.

Traditionelle nøgletal for produktionsprocesser er nemlig langt fra velegnede til at måle og understøtte Lean processer. Traditionelle målstyringssystemer måler fx effektivitet pr. medarbejder og udnyttelsesgrader på produktionsudstyr.

Problemet med disse nøgletal er at de fremmer en anti-Lean adfærd. Når udnyttelsesgraden på produktionsudstyr skal øges er svaret nemlig ofte – at køre længere og længere serier, og at øge lagerniveauerne før, under og efter produktion.

For virksomheden med Lean ambitioner er det derfor afgørende at man finder alternative nøgletal, herunder indsamler og diskuterer målstyring på en ganske anderledes måde.

Specielt er det vigtigt at ansvaret for opsamling, bearbejdning og reaktion på nøgletal lægges ud til de udførende medarbejdere i selvstyrende enheder, eller såkaldte ”produktionsceller”.

I denne artikel zoomer vi ind på hvordan målstyringssystemer og KPI’er konkret kan benyttes til opgørelse af produktionsperformance i Lean værdikæder, og konkret hos medarbejdere i virksomheder der forfølger Lean målsætninger.

Målstyring i produktionsceller

En produktionscelle er en afgrænset enhed/defineret proces, bestående af identificérbare ressourcer, der tilsammen producerer et produkt eller en veldefineret serviceydelse.

Det kan fx være en produktionslinje eller produktionsafdeling i en industriel virksomhed, eller det kan være en offentlig myndighed eller en servicevirksomhed der servicerer borgere og kunder på bestemte områder.

Idéen er at produktionscellen selv får ansvaret for at følge op på kvalitet og output, herunder at sikre løbende forbedringer.

Vi vil nu kigge lidt på hvordan målstyring i produktionsceller kan organiseres.
Der findes ingen facitliste i forhold til hvilke nøgletal og rapporteringer man bør foretage i produktionscellen, men nogle forskere har undersøgt udbredelsen og på den baggrund opstillet en liste og et bud på, hvilke områder man med fordel kan starte med at inddrage (Figur 1).

 

Figur 1: Mest udbredte målstyringselementer i målstyring i produktionsceller.

Dag pr. time rapport

Dag pr. time rapporten er en tabel hvis vigtigste opgave er at måle produktionscellens evne til at følge med produktionsplanen. Idéen er at hver produktionscelle har fået tildelt realistiske ”takt tider” (se ”Beregning af takt-tider”).

Som medarbejder i produktionscellen ved man nøjagtigt hvor lang tid det skal tage at producere et bestemt produkt eller en bestemt serviceydelse. Dag pr. time rapporten noterer planen og faktisk output pr. time og aggregeret over dagen.

I sidste kolonne noterer man typisk differencen, og man noterer mulige forklaringer på afvigelser (Tabel 1).

Tid

Plan

Faktisk

Total plan

Total faktisk

+/-

Kommentarer

08:00-09:00

20

15

20

15

-5

Manglende materialer

09:00-10:00

20

18

40

33

-7

 

10:10-11:00

16

17

56

50

-6

Produktionsnedbrud workstation 2

11:00-12:00

20

15

76

65

-11

Kvalitetsproblemer

12:30-13:30

20

14

96

79

-17

Uplanlagt møde

13:30-14:30

20

22

116

101

-15

 

14:40-15:30

16

10

132

111

-21

Produktionsnedbrud workstation 2

15:30-16:25

18

15

150

126

-24

Sygdom hos medarbejder

Tabel 1: Eksempel på Dag pr. time rapport

Beregning af takt-tider
En virksomhed der producerer højkvalitetsradioer, har en gennemsnitlig kunde-efterspørgsel på 635 enheder pr. dag. Fabrikken arbejder i to skiftehold af hver 7,5 timer. Takt tiden for fabrikken som helhed er derfor (15*3600) sekunder / 635 stk. = 85 sekunder pr. stk. For at opfylde kundens behov må fabrikken altså producere en radio hvert 85 sekunder. Takt tiden for produktionscellen der foretager den endelige samling af radioen skal være mindst 85 sekunder. Takt tiden for produktionscellen der samler højtaler enheden skal være mindst 42,5 sekunder, da der går to højtalere til en radio.

Dag pr. time rapporten har tre hovedformål og effekter.

  • Medarbejdernes egen registreringer pr. time øger bevidstheden om at cellens opgave er at holde et konstant produktionsoutput, der er i takt med kundens efterspørgsel.
  • Opdateringerne giver hurtig feedback til alle medarbejdere om at eventuelle problemer skal løses.
  • Over tid skabes der et datagrundlag der kan vise årsagerne til problemerne og dermed hjælpe med at løse dem permanent.

I denne forbindelse er det værd at bemærke, at i takt med at ERP- og andre proces-understøttende IT-værktøjer breder sig, kan en del organisationer foretage performanceregistreringer automatisk. Dette er naturligvis praktisk og det vil være spild at foretage ”manuelle dobbelt-registreringer”. Det vil så være i overensstemmelse med Lean-tankegangen, at performancedata tydeligt og løbende vises for medarbejderne på fx storskærme, såkaldte ANDON lights. For at fastholde fokus, engagement og involvering i den løbende forbedrings-kultur, bør man stadig lade medarbejderne foretage notering af årsager til afvigelser.

Første gang gennem (FTT)

Første-gang-gennem eller FTT som det forkortes fra engelsk ”First Time Through”, er et mål for produktionseffektivitet, evne/dygtighed og kvalitet.

Første-gang-gennem hjælper dig med at identificere ændringer i ydeevnen i produktionsprocessen, og bør bruges som et signal til at udføre yderligere analyser og forbedringer, hvis det udviser pludselige store ændringer. Det måler, hvor mange varer der fremstilles korrekt uden fejl eller omarbejde som procentdel af det samlede antal producerede enheder i en produktionsproces eller værdistrøm.

FTT kan også nemt anvendes i service industrien som et mål for service eller ordrer leveret tilfredsstillende til kunderne første gang uden ændringer, omarbejde, eller klager.

                             Producerede enheder – defekte enheder
Første gang gennem (FTT) = ---------------------------------------------------------
                              Producerede enheder

Definitionen af ”defekte enheder” omfatter alle produktionsenheder, der er skrottet, omarbejdet, ikke opfylder standarderne, kræver reparation, eller ikke er salgbare.

Når der er flere arbejdsstationer i en celle, beregnes FTT for hele cellen ved at multiplicere de enkelte arbejdsstationers FTT. Hvis en celle fx. har tre arbejdsstationer, og de respektive FTT henholdsvis er 85%, 70% og 90%, bliver den totale FTT for hele cellen således kun (85%*70%*90%)=54%.

Det vil i dette tilfælde sige at cellen kun lidt over halvdelen af gangene kører alle arbejdsprocesser igennem uden nogen form for defekte enheder. Dette viser hvor følsom en serieforbundet celle kan være for selv relativt beskedne kvalitetsudsving på de enkelte delprocesser.

WIP-til-SWIP

WIP-til-SWIP nøgletallet viser hvor effektiv cellen er til at opnå flow og undgå lager i cellen.

 

  • WIP er den engelske forkortelse for ”vare i arbejde”.
  • SWIP er tilsvarende den engelske forkortelse for ”standard vare i arbejde”.

Når produktionscellen designes vil man typisk direkte eller indirekte fastlægge rammerne for hvor meget lager cellen kommer til at indeholde når den opererer som forventet, dette lager er SWIP. SWIP udgøres af de produkter, sager eller services der er under forarbejdning på de enkelte arbejdsstationer, og de produkter, sager eller services der ligger og venter som bufferlager mellem arbejdsstationerne.

WIP-til-SWIP beregnes som brøken (WIP/SWIP), hvor WIP er det lager der ligger i cellen på registreringstidspunktet. Ideelsituationen er et resultat på 1,0. Det siger at produktionscellen opererer som forventet, uden ekstra lager.

Hvis WIP/SWIP er mindre end 1,0 er der for lidt lager i cellen, og der er stor risiko for at nogle af arbejdsstationerne ikke vil kunne producere grundet mangel på produkter, sager eller serviceydelser. Hvis WIP/SWIP > 1,0 er der for meget lager i cellen.

Data til beregning af WIP/SWIP indsamles typisk af medarbejderne selv ved på faste tidspunkter at foretage simpel optælling i cellen. WIP/SWIP kan opgøres pr. time, men det er mere normalt at opgøre det ved slutningen af dagen, eller når næste skiftehold møder.

Operationel udstyrs effektivitet (OEE)

OEE er et mål der knytter sig til maskiner/udstyr i produktionscellen. OEE er således mest relevant for produktionsvirksomheder, eller for servicevirksomheder der benytter udstyr i levering af serviceydelser.

Da OEE er relativt kompliceret at beregne anbefales det ikke at benytte OEE på alt produktionsudstyr i cellen, men kun på det udstyr hvor flaskehalse typisk opstår.

  • OEE er en forkortelse for det engelske ”Operational Equipment Effectiveness” (nogle kalder det Overall Equipment Effectiveness, dette dækker samme begreb), og måles som en kombination af tre faktorer. Samlet giver OEE et billede af udstyrets evne til at producere produktet eller serviceydelsen til tiden og i den rette kvalitet.

For at måle OEE skal man typisk opgøre tre nøgletal. OEE er kombinationen af disse nøgletal (Tabel 2).

Nøgletal

Beskrivelse

Mål

Eksempel

Tilgængelighed

Den del af tiden hvor udstyret ikke er arbejdsdueligt selvom det burde have været det.

(Total tid – nedetid) / Total tid

Den samlede tilgængelige produktionstid er 450 minutter.

Udstyret er utilgængeligt pga. nedbrud 2 gange i perioden med en samlet nedetid på 50 minutter.

Tilgængeligheden er (450-50)/450 = 88,9%

Produktions-effektivitet

Måler den relative produktions-hastighed på udstyret i forhold til den ideelle hastighed.

(Faktisk produktions hastighed) / (Ideelle produktions-hastighed)

En maskine har en ideel produktionshastighed på 100 stk. pr. time. Dette svarer til takt-tiden i cellen.

Den faktiske produktionshastighed er 95 stk. pr. time.

Produktions-effektiviteten er 95,0%.

Kvalitet (måles som FTT)

Andelen af produkter der kommer ud af udstyret uden behov for om-arbejde eller kassation.

 (Producerede enheder – defekte enheder)/ Producerede enheder

En maskine har produceret 132 enheder, heraf var der behov for justeringer og omarbejde på 8 stk.

Udstyrets kvalitet er (132-8)/132=93,9%

Operationel udstyrs effektivitet (OEE)

Udstyrets evne til at producere produkter eller serviceydelser til tiden og i den rette kvalitet.

(Tilgængelighed) *
(Produktions-effektivitet) * (Udstyrets kvalitet)

Følger vi eksemplet ovenfor finder vi vores OEE på følgende måde:

(88,9%)*(95,0%)*(93,9%) = 79,3%

Tabel 2: OEE – beregning og eksempel

Opsummering

I denne artikel har vi set på hvordan man som produktionsansvarlig i en virksomhed eller afdeling, der er styret af Lean principper, kan implementere nøgletal der understøtter dette fokus. Nøgletallene er relativt enkle at opsamle og beregne.

Forskning har vist at en af sideeffekterne ved at implementere målstyring i produktionsceller er at medarbejderne bliver mere bevidste om deres egen performance, og får et større ejerskab for deres fælles arbejde.

En risiko er omvendt at registreringerne tager overhånd, og at det skaber et unødvendigt bureaukrati og stress blandt medarbejderne.

Som leder eller mellemleder i værdistrømme der ønsker at implementere dette princip er det derfor afgørende at finde den rette balance mellem registrering og medarbejderejerskab.

I den forbindelse kan det være en fordel, hvis teknologi kan bruges til at foretage de ”trivielle” registreringer af proces-data, mens medarbejderne noterer årsager til afvigelser og efterfølgende konklusioner samt forslag til forbedringer.

I næste artikel, som er den sidste i denne serie om måling i Supply Chain, ser vi nærmere på hvordan målstyring kan anvendes i indkøb og i leverandørnetværket.

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.